Nhân nhanh giống hoa đồng tiền bằng kỹ thuật nuôi cấy mô

Cây đồng tiền (Gerbera jamesonii B.) là một loài thuộc họ Cúc (Asteraceae) cho hoa quanh năm. Hoa đồng tiền đ-ợc coi là một trong 10 loại hoa đẹp nhất trên thế giới (chỉ xếp sau hoa hồng, cúc, cẩm ch-ớng, lay ơn) [2, 4]. ở Việt Nam, hiện có rất nhiều giống hoa đồng tiền đang đ-ợc trồng với những -u điểm: hoa to, cánh dày, xếp nhiều tầng, màu sắc phong phú, dáng hoa đẹp, cho năng suất cao. Tuy nhiên, khó khăn trong sản xuất hoa đồng tiền là nguồn giống cung cấp cho quá trình trồng trọt chủ yếu là cây tách thân, mặc dù sinh tr-ởng mạnh trong giai đoạn đầu nh-ng đến giaiđoạn tr-ởng thành và ra hoa, cây sinh tr-ởng chậm, nhanh già cỗi, chất l-ợng hoa kém. Bên cạnh đó, ph-ơng pháp tách thân tạo ra số l-ợng cây không nhiều trong mỗi lần nhân giống [2, 4]. Kỹ thuật nhân giống vô tính in vitro khắc phục đ-ợc những hạn chế trên, cho phép chủ động sản xuất ra một l-ợng lớn cây giống, có độ đồng đều cao và chất l-ợng tốt [1]. Hiện nay, đã có nhiều nghiêncứu về quy trình nhân giống vô tính hoa đồng tiền đ-ợc công bố [2, 3, 4]. Tuy nhiên, việc tiếp tục hoàn thiện cũng nh- đề xuất quy trình kỹ thuật mới cho các giống vẫn thực sự cần thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC