Nhận xét về hình thức kế toán áp dụng tại công ty TNHH Hoàng Thái

Kế toán là một trong những thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà đầu tư hay một cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán để biết tình hình và kết quả kinh doanh. Hiện nay nước ta dang trong quá trình chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Công tác quản lý kinh tế đang đứng trước nhu cầu và nội dung quản lý có tính chất mới mẻ, đa dạng và không ít phức tạp. Là một công cụ thu thập xử lý và cung cấp thông tin về các hoạt động kinh tế cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp nên công tác kế toán cũng trải qua nhiều cải biến, phù hợp với thực trạng kinh tế.Việc thực hiện tốt hay không tốt đều ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả quản lý. Công tác kế toán ở công ty có nhiều khâu, nhiều phần hành giữa chúng có mối liên hệ, gắn bó với nhau tạo thành một hệ thống quản lý có hiệu quả. Mặt khác, tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý là một trong những cơ sở quan trọng trong việc điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh. MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt trong báo cáo .4 Danh mục sơ đồ, bảng biểu .5 Lời nói đầu .6 PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG THÁI 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.7 1.1.1 Quá trình hình thành của công ty TNHH Hoàng Thái………….…….7 1.1.2 Quá trình phát triển của công ty TNHH Hoàng Thái………….….……8 1.1.3 Quy mô, kết quả kinh doanh và đóng góp vào Ngân sách Nhà nước công ty TNHH Hoàng Thái…………………………….………….….9 1.1.3.1 Quy mô của công ty TNHH Hoàng Thái………….……….…….9 1.1.3.2 Kết quả kinh doanh và đóng góp vào Ngân sách Nhà nước công ty TNHH Hoàng Thái.9 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH Hoàng Thái.10 1.2.1. Chức năng của công ty TNHH Hoàng Thái…….…….10 1.2.2 Nhiệm vụ của công ty TNHH Hoàng Thái .…….……………………10 1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.…………….…11 1.3.1 Loại hình kinh doanh, các loại hàng hóa chủ yếu,………….……….11 1.3.2 Vốn kinh doanh của công ty TNHH Hoàng Thái………………….…11 1.3.3 Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của công ty………….12 1.3.4 Các nguồn lực chủ yếu của công ty…………………….…………….13 1.3.4.1 Tài sản cố định………………………………………….……….13 1.3.4.2 Lao động………………………………………………….14 1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý công ty….16 1.4.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty………………….16 1.4.1.1 Quy trình công nghệ sản xuất………………………………….16 1.4.1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức SXKD tại công ty ……………….……… 17 1.4.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý…………………………….…20 1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại đơn vị………………………….22 1.5.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty……………………….22 1.5.2 Bộ máy kế toán của công ty………………………………………….23 1.5.3 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty…………………………….24 1.5.4 Hệ thống tài khoản sử dụng ………………………………………….26 1.5.5 Kế toán hàng tồn kho………………………………………….28 1.5.6 Cách tính và nộp thuế tại công ty…………………………………….28 PHẦN II: THỰC HÀNH VỀ GHI SỔ KẾ TOÁN………………….29 I Hạch toán vốn bằng tiền .29 1.1 Nội dung…………………………….………………………………….29 1.2 Thực hành ghi sổ…………….…………………………….30 1.2.1 Hạch toán tiền mặt……………………………………………….30 1.2.1.1 Chứng từ…………………………………………………….30 1.2.1.2 Chứng từ ghi sổ………………………………….……………34 1.2.1.3 Sổ chi tiết tài khoản…………………………………….…….35 1.2.1.4 Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ …………….……………………35 1.2.1.5 Sổ Cái tài khoản ……………………………….…………….36 1.2.2 Hạch toán tiền gửi ngân hàng …………………………….…….37 1.2.2.1 Chứng từ…………………………………………………….37 1.2.2.2 Sổ chi tiết tài khoản……….……………………………….38 1.2.2.3 Sổ Cái tài khoản………………….………………………….40 II Hạch toán tiền lương……………………………….………………….41 2.1 Nội dung ………………………………………………….………….41 2.2 Thực hành ghi sổ………………………………………………….….42 III Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ….………………………………50 3.1 Nội dung……………………………………….…………………….50 3.2 Thực hành ghi sổ……………………………………….…………….51 IV Tổ chức sổ và ghi chép vào sổ theo các hình thức kế toán còn lại….70 4.1 Hình thức kế toán” Nhật ký chung”……………….………………….70 4.1.1 Quy trình ghi sổ của hình thức “Nhật ký chung”…….………….70 4.1.2 Giải thích sơ đồ……………………………………………….….70 4.1.3 Ghi sổ theo hình thức “ Nhật ký chung”.…………………………71 4.2 Hình thức “ Nhật ký – Sổ Cái”…………………….………………….76 4.2.1 Tổng quan về hình thức “Nhật ký – Sổ Cái”……….…………….76 4.2.2 Trình tự ghi sổ theo hình thức “Nhật ký – Sổ Cái”……….………77 4.2.3 Ghi sổ theo hình thức “Nhật ký – Sổ Cái”……………………….77 PHẦN 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG THÁI VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN CÒN LẠI……………………………………….…82 I Những đánh giá khái quát về công tác kế toán của công ty…………….82 II Nhận xét về hình thức kế toán áp dụng tại công ty TNHH Hoàng Thái và các hình thức kế toán còn lại…………………………………………………….84 KẾT LUẬN………………………………….……………………………….86 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………….………………………….87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY