Những Biến đổi trong văn hóa gia đình ở Hà Nội hiện nay

Gia đình là một khái niệm mà các nhà xã hội học rất khó định nghĩa, tuy bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng để tìm ra được khái niệm mang tính toàn diện cho gia đình là rất khó. Tuy nhiên ta có thể định nghĩa nó trong một hoàn cảnh cụ thể. Chẳng hạn ở những nước Châu Á xem gia đình là tế bào xã hội, thì ngược lại ở các nước Châu Âu gia đình chỉ được xem như là một nhóm xã hội, một đơn vị cơ sở của xã hội thuộc một trong năm thiết chế cơ bản là: Nhà nước, kinh tế, giáo dục, tôn giáo, gia đình. Gia đình đã tồn tại trong lịch sử nhân loại hàng vạn năm, đã biến đổi qua nhiều kiểu loại, qui mô,và cơ cấu rất khác nhau. Hiện nay, gia đình với nhiều loại hình, nhiều biểu hiện phong phú và đa dạng. Do vậy, không thể đưa ra một khái niệm có thể bao hàm hết các kiểu loại gia đình trong lịch sử và hiện tại của đời sống nhân loại. Chúng ta chỉ có thể dựa vào một kiểu loại gia đình có tính phổ biến và mang đặc trưng cơ bản của nhóm xã hội đặc thù để đưa ra một quan niệm về gia đình. Đó là gia đình hạt nhân, dựa trên quan hệ hôn nhân và có hai thế hệ là cha mẹ và con cái. Ở đây, tôi chỉ đưa ra những nét chung nhất về gia đình: gia đình là một khái niệm chỉ một cộng đồng người (nhóm xã hội) có quan hệ mật thiết với nhau trong sinh hoạt vật chất và tinh thần mang đặc thù dựa trên quan hệ hôn nhân và huyết thống, các quan hệ pháp lý hoặc luật tục khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC