Những đặc trưng trong giá cả - lạm phát năm 2007 và triển vọng năm 2008 của Việt Nam

Năm 2007 là năm hội tụ hiếm có của những cơn bão tệ hại cho nền kinh tế nước ta: Bão lụt thiên tai, bão dịch bệnh truyền nhiễm và đặc biệt là cơn bão tăng giá liên tục, kéo dài và bất kham. Là một năm có nhiều nhân tố mới tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đến tốc độ tăng giá của Việt Nam nói riêng, có thể nói năm 2007 là năm đặc biệt về giá cả - lạm phát, với tốc độ tăng chung cao hơn và nhiều kịch tính hơn những năm trước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC