Những lý luận cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt

Việc thanh toán luôn gắn liền với từng thời đoạn lịch sử .một thời kỳ dài quá vàng đã được dùng làm phương tiện chính để thanh toán và là dạng chủ yếu của tiền tệ. tiếp đó là tiền kim loại,tiền giấy và khi nền kinh tế phát triển mạnh mẽ thì tiền mạt không thể đáp ứng được nhu cầu thanh toán của toàn bộ nền kinh tế đòi hỏi phải có một hình thức phù hợp đáp ứng được nhu cầu luân chuyển của toàn bộ nền kinh tế, và hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ra đời không nhứng khắc phục được những tồn tại của thanh toán bàng tiền mặt mà còn có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC