Những nhân tố tác động đến sự can thiệp của Mỹ vào Hy Lạp từ sau năm 1947

Trong suốt tiến trình lịch sử của, bán đảo Bancăng luôn chịu sự chi phối và tác động mạng mẽ của các cướng quốc Châu Âu. Ngay khi chiến tranh thế giới thứ hai chưa kết thúc, một trật tự thế giới đã dần hình thành - Trật tự hai cực Ianta (Yalta). Việc tranh giành và phân chia khu vực ảnh hưởng sau chiến tranh giữa các cường quóc nòng cốt

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC