Những thành tựu của Việt Nam sau hơn 20 năm xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Sau hơn 30 năm xây dựng nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp, nền kinh tế nước ta đã rơi vào tình trạng trì trệ, yếu kém, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Từ thực tiễn đó, Đảng và nhà nước ta đã tiến hành xây dựng nền kinh tế vận hành theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trải qua hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng trong hoạt động thực tiễn trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị và đời sống xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC