Những thuận lợi và bất lợi của phương pháp đánh giá đất đai song song và đánh giá đất đai hai giai đoạn

Bộ thích nghi: phản ánh loại thích nghi. Bộ “S” thích nghi bao hàm kiểu sử dụng đất đai có lợi, có thể điều chỉnh đầu tư và không chấp nhận rủi ro thiệt hại gây ra yếu tố tự nhiên hay do nguồn tài nguyên. Bộ “N” không thích nghi được chia ra hai dạng: không thích nghi hiện tại N1 và không thích nghi vĩnh viễn N2.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC