Những vấn đề cần chứng minh trong quá trình điều tra các tội xâm phạm sở hữu Những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn và giải pháp kiến nghị

Quá trình thực hiện công cuộc đổi mới hơn hai thập kỷ qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Đất nước đã ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đã thu được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải có những định hướng mang tính chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội. Đi cùng với đó những hạn chế, thiếu sót trong của các cơ quan bảo vệ pháp luật, những sơ hở thiếu sót của nạn nhân trong việc quản lý và bảo vệ tài sản cũng là điều kiện thuận lợi để các đối tượng phạm tội XPSH hoạt động, làm cho tình hình TTATXH hết sức phức tạp. Thực tế cho thấy, tình hình tội phạm XPSH như cướp, trộm cắp, lừa đảo. diễn biến phức tạp, nhiều vụ án đã xảy ra, có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng. Trong những năm vừa qua, nhất là từ năm 2005 trở lại đây, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tích cực tổ chức điều tra, khám phá và xử lý kịp thời nhiều vụ án XPSH. Song do nhiều nguyên nhân khác nhau mà tình hình tội phạm XPSH trên địa bàn vẫn không giảm, thậm chí còn có một số tội phạm tiếp tục phát sinh và phát triển, gây ra nhiều thiệt hại cho các đơn vị kinh tế, doanh nghiệp và nhân dân, một số vụ đã gây hoang mang trong tư tưởng của quần chúng nhân dân, từ đó đã ảnh hưởng đến sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của của nước ta. Bên cạnh đó, công tác điều tra khám phá loại tội phạm này của cơ quan chức năng còn có nhiều bất cập, chưa có sự phối hợp cần thiết giữa các lực lượng tiến hành, sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân còn hạn chế, nên hiệu quả công tác điều tra xử lý các vụ án XPSH còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ các vụ án được phát hiện thấp, tiến trình điều tra chậm, đề nghị xử lý bằng hình sự chưa cao. Vì vậy, việc nghiên cứu tìm ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác điều tra các tội phạm XPSH và những bất cập của việc chứng minh trong quá trình điều tra các tội xâm phạm sở hữu là một đòi hỏi hết sức cấp bách, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và của cả nước. Vì vậy, tôi chọn đề tài: “Những vấn đề cần chứng minh trong quá trình điều tra các tội xâm phạm sở hữu. Những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn và giải pháp liến nghị” để làm tiểu luận của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC