Những vấn đề xã hội nổi bật của liên minh Châu Âu năm 2011 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu được bắt nguồn từ mỹ vào tháng 8/2008, sau đó lan rộng ra hầu hết các nước trên thế giới trong đó có liên minh Châu Âu (EU). Khủng hoảng đã tác động đến tất cả các mặt như kinh tế, chính trị, vản hóa, xã hội

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC