Nhũng yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt ở Việt Nam hiên nay và hướng hoàn thiện

Thuế tiêu thụ đặc biệt bắt đầu được đưa vào áp dụng ở Việt Nam từ năm 1990. Cùng với sự thay đổi của hoàn cảnh đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế, nhận của người dân về pháp luật cũng cao hơn. Do đó, để bảo đảm cho những quy định của pháp luật được ban hành phù hợp với thực tế, pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt đã được sửa đổi và bổ sung nhiều lần. Bên cạnh đó, việc thực thi pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt ở nước ta còn dựa vào nhiều yếu tố. Việc tìm hiểu những yếu tố đó là cần thiết và quan trọng trong giai đoạn nền kinh tế đất nước ta hiện nay, và cũng để việc thực thi pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt được toàn diện hơn. Do vậy, bài viết này em xin được đề cập đến vấn đề : phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt và ý kiến pháp lý nhằm thực thi tốt pháp luật thuế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC