Nợ công ở Việt Nam - Thực trạng & giải pháp

Nợ công là gì? Một cách khái quát, có thể hiểu nợ chính phủ, nợ công hoặc nợ quốc gia là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách. Vì thế, nợ công là thâm hụt ngân sách luỹ kế tính đến một thời điểm nào đó. Thông thường khoản nợ này được đo bằng bao nhiêu phần trăm so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Nợ chính phủ thường được phân thành: • Nợ trong nước : là các khoản vay từ người cho vay trong nước • Nợ nước ngoài: là các khoản vay từ người cho vay ngoài nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC