Nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành về đấu giá hàng hóa

Bán đấu giá hàng hóa với tính chất là một hành vi thương mại của thương nhân lần đầu tiên được Luật hóa trong Luật thương mại năm 1997. Tuy nhiên Luật thương mại năm 1997 chỉ dành 2 điều( điều 139 và điều 140) quy định về đấu giá hàng hóa. Những vấn đề cụ thể về đấu giá hàng hóa được giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Trên thực tế, trong thời gian thi hành Luật Thương mại năm 1997 hoạt động bán đấu giá hàng hóa chủ yếu được thực hiện đối với các hàng hoa là hàng bị tịch thu do vi phạm hành chính hoặc để thi hành án. Khắc phục sự thiếu sót của Luật thương mại 1997, nhằm tạo cơ sở pháp lí đầy đủ cho hoạt động đấu giá hàng hóa phát triển, nâng cao hiệu quả và hiệu lực pháp lí của hoạt động thương mại này, Luật thương mại 2005 đã bổ sung thêm 27 điều quy định về hoạt đôngh đấu giá hàng hóa. Luật thương mại 2005 quy định về đấu giá hàng hóa từ điều 185 đến điều 213 trên cơ sở những quy định chung về đâí giá tài sản trong Bộ luật dân sự. Các quy định về đấu giá hàng hóa trong Luật thương mại 2005 tạo cơ sở pháp lí nền móng quan trọng cho sự phát triển của hoạt động đấu giá hàng hóa ở Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC