Nội dung của khái niệm "Phát triển bền vững" và con đường đảm bảo tồn tại và phát triển tiếp theo của loài người

Khái niệm "Phát triển bền vững" được đưa ra và sử dụng để biểu thị một chiến lược phát triển mới của loài người nhằm khắc phục khủng hoảng toàn cầu đe dọa sự tồn tại của loài người. Do vậy, để hiểu roc nội hàm của khái niệm này cần làm sáng tỏ khủng hoảng toàn cầu ấy và logic nhận thức về nó

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC