Ô nhiễm không khí do giao thông đường phố ở hànội kết quả thu được từ quan trắc bằng trạm không khí tự động di động

o các nguồn thải ô nhiễm chính là: nguồn thải từ hoạt động công nghiệp, hoạt động giao thông vận tải, hoạt động xây dựng và sinh hoạt của nhân dân đô thị (đun nấu), trong đó ô nhiễm không khí do hoạt động của giao thông là rất lớn, gây ô nhiễm không khí trầm trọng đối với các khu dân c-xung quanh, đặc biệt là ô nhiễm bụi. Trong 10 năm trở lại đây số l-ợng xe ô tô, xe máy ở Hà Nội tăng lên rất nhanh. Tổng số ô tô, xe tải đăng ký ở Hà Nội mỗi năm tăng lên khoảng 8,5%, năm 1996 có khoảng 65.000 xe, năm 2004 đã tăng tới 120.000 xe. L-ợng xe máy đăng ký ở Hà Nội mỗi năm trung bình tăng 13 - 15%. Tổng số xe máy ở Hà Nội năm 1990 là khoảng 175.000 xe, năm 2000 là1.000.000 xe, và năm 2004 đã đạt tới 1.700.000 xe, bình quân khoảng 2 ng-ời dân ở Hà Nội (kể cả trẻ em và ng-ời già) có 1 xe máy. Để cải thiện chất l-ợng không khí Hà Nội, bảo vệsức khỏe của cộng đồng cần phải kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm không khí do giao thông vận tải gây ra, tr-ớc hết là phải tiến hành quan trắc, đánh giá tình hình thực tế về mức độ ô nhiễm không khí giao thông ở Hà Nội, tìm ra các nguyên nhân gây ô nhiễm chủ yếu ở các đ-ờng phố, quy luật biến thiên ô nhiễm theo thời gianvà không gian, để đề xuất các giải pháp hợp lý nhằm cải thiện chất l-ợng không khí ở Hà Nội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC