Ôn tập lý thuyết Kinh tế môi trường

1. Hiện giá thuần (NPV) là phép tính được sử dụng để ước tính giá trị hoặc lợi ích thuần – trong suốt vòng đời của một dự án cụ thể, thường là đầu tư dài hạn, chẳng hạn như xây dựng một tòa thị chính mới hoặc lắp đặt các thiết bị năng lượng hiệu quả. NPV cho phép các nhà sản xuất so sánh các lựa chọn thay thế khác nhau trên một qui mô thời gian tương tự bằng cách chuyển đổi tất cả các tùy chọn số liệu của đồng USD hiện hành. Một dự án được coi là chấp nhận được nếu giá trị hiện tại thuần thu tiền mặt là tích cực qua dòng thời gian dự kiến của dự án. Như vậy:  Hiện giá (PV) là giá trị lợi ích (chi phí) tương lai qui về giá trị tương đương ở thời điểm hiện tại. Hiện tại thường được gọi là năm 0, là thời điểm bắt đầu năm 1.  Hiện giá thuần (NPV) là hiện giá của tất cả các lợi ích trừ hiện giá của tất cả các chi phí. Giá trị này bằng tổng dòng lợi ích thuần hằng năm,mỗi giá trị ở từng năm là hiện giá. Công thức cho NPV đòi hỏi phải biết khoảng thời gian (t, thường là trong năm) trong đó tiền mặt được đầu tư vào dự án, thời gian của dự án (N, trong cùng một đơn vị thời gian t), lãi suất (i), và dòng tiền mặt tại những điểm trong dòng thời gian (tiền vào, tiền ra, C). NPV = Ví dụ: Một xí nghiệp đang xem xét thay đổi chiếu sang của họ từ bóng đèn sợi đốt truyền thống sang đèn huỳnh quang. Đầu tư ban đầu để thay đổi đèn là $40.000. Sau đầu tư ban đầu, dự kiến sẽ chi phí $ 2000 để vận hành hệ thống chiếu sáng, nhưng cũng sẽ mang lại $15.000 tiết kiệm mỗi năm. Như vậy, một dòng chảy tiền mặt hằng năm là $13.000 mỗi năm sau đầu tư ban đầu. Để đơn giản, giả sử tỷ lệ chiết khấu 10% và giả định rằng hệ thống chiếu sáng sẽ được sử dụng trong khoảng thời gian 5 năm. Dòng tiền tệ có thể mô tả như sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC