Ôn tập thi công chức thuế

II./PHÁP LỆNH CÁN BỘ CÔNG CHỨC -Đối tượng nào là cán bộ công chức, phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh cán bộ công chức -Những điều công chức không được làm -Quyền hạn, nghĩa vụ của CBCC -Những hình thức kỷ luật CBCC -Nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCC III./THỰC HÀNH TIẾT KIỆM -Nguyên tắc chung -Vì sao Nhà nước ban hành Thực hành tiết kiệm. Trước tình hình biến động kinh tế như hiện nay, việc ban hành cơ chế thực hành tiết kiệm đã ảnh hưởng như thế nào? IV./KIẾN THỨC THUẾ -Định nghĩa thuế. Nêu mục đích sử dụng tiền thuế của Nhà nước -Đối tượng nào chịu thuế GTGT?.Bản chất của thuế GTGT. Nêu những ưu việt của thuế GTGT -So sánh giữa Thuế thu nhập cao và thuế thu nhập cá nhân -Vì sao Nhà nước lại ban hành Luật quản lý thuế?.Đối tượng nào chịu sự ảnh hưởng? -Thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế ( gồm các điều 4, 8, 9, 25, 30, 35, 36, 40, 50, 59, 60, 67, 68, 75, 80, 84, 85, 94, 96, 104, 109, 118 trong luật quản lý thuế) -Cơ cấu bộ máy tổ chức của ngành thuế (3 cấp-Tổng cục thuế-Cục thuế-Chi cục thuế), chức năng nhiệm vụ của từng cấp. V./Tin học : TH văn phòng VI./Ngoại ngữ: Cố gắng ôn (Chứng chỉ A đối với cán sự; chứng chỉ B đối với chuyên viên và kiểm soát viên.)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC