Oxfam và Phương pháp tiếp cận có sự tham gia

Thiết kế DA: - Đánh giá thực trạng và nhu cầu có sự tham gia - Tham vấn với địa phương về các lĩnh vực ưu tiên - Hội thảo LKH và lập ngân sách có sự tham gia của các bên liên quan -ỳ đề xuất DA Triển khai dự án: - Đối tác quản lý dự án - Oxfam hỗ trợ về kỹ thuật - Đối tác địa phương chủ động LKH hoạt động và ngân sách - Đối tác và các nhóm hưởng lợi triển khai các hoạt động DA

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC