Phân biệt sự khác nhau trong đánh giá đất đai và quy hoạch sử dụng đất đai, các yếu tố ảnh hưởng trong việc đánh giá đất đai

Quy hoạch sử dụng đất đai là sự đánh giá tiềm năng đất đai có hệ thống, có tính thay đổi trong sử dụng đất đai và liên quan đến những điều kiện kinh tế- xã hội để chọn lọc và thực hiện các mô hình sử dụng đất đai tốt nhất. Đồng thời QHSDĐĐ cũng là chọn lọc và đưa vào thực hành những sử dụng đất đai đó mà nó phải phù hợp với yêu cầu cần thiết của con người về bảo vệ nguồn TNTN trong tương lai

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC