Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu

Nêu và hiểu được khái niệm phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm. Nắm được phương pháp phân đoạn thị trường tiêu dùng và thị trường tổ chức. Phân tích quá trình lựa chọn thị trường mục tiêu, các chiến lược định vị và những hoạt động Marketing hướng đến thị trường mục tiêu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC