Phân tích bản chất pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hóa Phân biệt với hợp đồng mua bán tài sản

Luật thương mại 2005 không đưa ra định nghĩa về hợp đồng mua bán hàng hóa(HĐMBHH) nhưng có thể xác định hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại dựa vào quy định của Bộ luật dân sự về hợp đồng mua bán tải sản(HĐMBTS). Từ đó cho thấy HĐMBHH trong thương mại là một dạng cụ thể của HĐMBTS. Một hợp đồng mua bán có thể là thỏa thuận về việc mua bán hàng hóa ở hiện tại hoặc mua bán hàng hóa sẽ có ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Bất cứ khi nào một người mua hàng hóa bằng tiền hoặc phương thức thanh toán khác và nhận quyền sở hữu hàng hóa thì khi đó hình thành nên quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC