Phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Đại hội Đảng lần thứ VIII đánh dấu 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng phát động và lãnh đạo, đó cũng là khoảng thời gian chúng ta thực hiện chuyển đổi có chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo cơ chế này, mục tiêu đầu tiên là đưa nền kinh tế nước ta đạt hiệu quả cao, phát triển nhanh vào đầu thế kỉ XXI. Trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp phải đặc biệt coi trọng vấn đề chất lượng và hiệu quả vì mỗi doanh nghiệp được tự do kinh doanh và tự chịu trách nhiệm trong kinh doanh. Với nguồn lực có hạn nhưng nếu có cách quản lý và sử dụng thích hợp, doanh nghiệp vẫn có thể thành công, làm ăn có lãi. Bởi vậy, hoạt động quản lý kinh tế không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, là một trong những yếu tố quan trọng tiên quyết giúp các doanh nghiệp ngày càng phát triển, làm ra của cải vật chất, thu được nhiều lợi nhuận góp phần xây dựng đất nước. Là một sinh viên kinh tế, em thấy rằng những kiến thức đã học ở trường không thể tách rời với cuộc sống thực tế, với nền kinh tế đang phát triển từng ngày. Bởi vậy, đợt thực tập này là một dịp rất tốt để em có thể tìm hiểu, thu thập các tài liệu thực tế, phân tích đánh giá các lĩnh vực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản, bổ sung cho những hiểu biết lý thuyết đồng thời qua đó tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân. Bản báo cáo gồm 3 phần: Phần 1: Giới thiệu khái quát chung về Công ty dệt 8-3. Phần 2: Phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phần 3: Đánh giá chung và lựa chọn hướng đề tài tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC