Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ

Phân tích cấu trúc tài chính là việc phân tích tình hình huy động, sử dụng vốn và mối quan hệ giữa tình hình huy động với tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp. Qua đó, giúp cho nhà quản lý nắm được tình hình phân bổ tài sản và các nguồn tài trợ của tài sản, biết được các nguyên nhân cũng như các dấu hiệu ảnh hưởng đến cân bằng tài chính. Những thông tin này sẽ là những căn cứ quan trọng để các nhà quản trị ra các quyết định điều chỉnh chính sách huy động và sử dụng vốn của mình, đảm bảo cho doanh nghiệp có được một cấu trúc tài chính lành mạnh, hiệu quả, tránh được các rủi ro trong kinh doanh. Trong điều kiện hiện nay, khi nền kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường, sự cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng trơ nên gay gắt. Để đứng vững trên thị trường, để có được các quyết định kinh doanh đúng đắn, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng quan tâm tới tình hình tài chính, vì ổn định tình hình tài chính là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC