Phân tích chất và lượng của giá trị, những nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị

Để phân tích chất và lượng của giá trị hàng hoá thì trước hết chúng ta cần hiểu khái niệm hàng hoá là gì? Hàng hoá là sản phẩm của lao động có khả năng đáp ứng nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi và mua bán. Giá trị của hàng hóa là hao phí lao động xã hội kết tinh trong hàng hoá. Đó chính là chất của giá trị hàng hoá. Muốn hiểu được giá trị hàng hoá phải đi từ giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi là quan hệ tỷ lệ về lượng giữa giá trị sử dụng này với giá trị sử dụng khác. Ví dụ: 1m vải = 10kg thóc Sở dĩ 1m vải đổi được 10kg thóc là vì hao phí lao động xã hội sản xuất ra 1m vải bằng với hao phí lao động xã hội sản xuất ra 10kg thóc. Hao phí lao động xã hội để sản xuất hàng hoá là cơ sở để trao đổi và là giá trị của hàng hoá.Mác viết: “Nét đặc trưng của quan hệ trao đổi hàng hoá chính lại là việc phải tạm gạt giá trị sử dụng của hàng hoá ra một bên”. Nếu gạt giá trị sử dụng của vật thể hàng hoá ra một bên,thì vật thể hàng hoá chỉ còn có một thuộc tính mà thôi.Chúng là sản phẩm của lao động

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC