Phân tích chuẩn đoán tỉnh Quảng Nam - Chỉ số năng lực cạnh tranh về môi trường kinh doanh cấp tỉnh

1. Tổng quan vềChỉ sốnăng lực cạnh tranh cấp Tỉnh 2. Chỉ sốPCI của Quảng Nam –Các chỉ sốthành phần cao, thấp và trung bình – So sánh với các tỉnh khác thuộc vùng Ven biển miền trung 3. Kết luận và khuyến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC