Phân tích nhu cầu sử dụng vốn cố định tại Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHĐN TCH NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP I. Ý NGHĨA VĂ NHIỆM VỤ CỦA PHĐN TCH NHU CẦU SỬ DỤNG VCĐ 2 Ý nghĩa 2 Nhiệm vụ 2 II.PHĐN TCH TNH HNH SỬ DỤNG VCĐ 2 1.1TSCĐ của DN vă VCĐ của DN 2 a.TSCĐ của DN :2 b.VCĐ của DN2 1.2phđn loại TSCĐ của DN :2 a.Phđn loại TSCĐ theo hnh thâi biểu hiện 2 b.Phđn loại TSCĐ theo mục đch2 c.Phđn loai TSCĐ theo cng dụng kinh tế3 d.Phđn loại TSCĐ theo tnh hnh sử dụng3 1.3VCĐ vă câc đặc điểm luđn chuyển của VCĐ3 a.VCĐ 3 b.Câc đặc điẻm luđn chuyển của VCĐ3 III.KHẤU HAO TSCĐ 3 1.1hao mn TCĐ 3 a.hao mn hữu hnh của TSCĐ3 b.hao mn v hnh 4 1.2khấu hao TSCĐ vă câc phương phâp tnh khấu hao TSCĐ 4 a. khâi niệm 4 b. câc phương phâp khấu hao TSCĐ trong DN4 1.3lập kế hoạch khấu hao TSCĐ vă quản lý sử dụng quỹ khấu hao TSCĐ của DN6 IV.Quản trị vă nđng cao hiệu quả sử dụng VCĐ của DN7 1.1 nội dung quản trị VCĐ 7 a. khai thâc vă tao lập nguồn vốn cố định của DN7 b.bảo toăn vă nđng cao hiệu quả sử dụng VCĐ7 c.phđn cấp quản lý VCĐ7 1.2hệ thống chỉ tiíu đânh giâ hệ quả sử dụng VCĐ của DN8 CHƯƠNG II : PHĐN TCH TNH HNH SỬ DỤNG VCĐ CỦA CNG TY CNG NGHỆ PHẨM ĐĂ NẴNG I.ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VĂ TỔ CHỨC BỘ MAY QUẢN LÝ TẠI CNG TY CNP ĐĂ NĂNG 9 2.1 Qa trnh hnh thănh , phât triển vă chức năng nhiệm vụ tại cng ty CNPĐN 9 a.Qa trnh hnh thănh , phât triển9 b.chức năng nhiệm vụ tại cng ty CNPĐN10 2.2Đặc điểm hoạt động kinh doanh của cng ty 11 2.2.1. Đặc điểm tổ chức mạng lưới của cng ty 11 2.2.2. Đặc điểm mặt hăng kinh doanh 11 II. PHĐN TCH TNH HNH SỬ DỤNG VCĐ CỦA CNG TY 2.1. Trnh tự câc phương phâp phđn tch diễn biến nguồn vốn vă sử dụng vốn 2.2. Phđn tch tnh hnh sử dụng VCĐ 2.3. Phđn tch tnh hnh quản lý vă sử dụng VCĐ (TSCĐ) của cng ty 18 CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GP PHẦN HOĂN THIỆN CNG TÂC SƯ DỤNG VCĐ TẠI CTCNPĐN I. NHẬN XĨT CHUNG VỀ HOẠT ĐỌNG KD TAI CONG TY19 3.1 những thuận lợi vă kh khăn19 3.1.1. Thuận lợi19 3.1.2. Kh khăn20 3.2 nhận xĩt chung về cng tâc kế toân20 II MỘT SỐ BIỆN PHÂP ĐẨY MẠNH NHU CẦU SỬ DỤNG VCD TAI CNP21 3.1 rt ngắn thời kỳ thu tiền bnh quđn bằng câch chiết khấu 22 3.2 quản lý tiết kiệm chi ph 22 Lời kết 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC