Phân tích tác động của gói kích thích kinh tế năm 2009

Tình trạng Đại suy thoái thập niên 1930 đã phủ nhận sự tiên đoán của lý thuyết cổ điển vì không giải thích thỏa đáng về thực trạng của cuộc khủng hoảng kinh tế. Trước thực trạng đó, J.M Keynes - kinh tế gia người Anh, cung cấp lý thuyết mới với sự xuất bản của tác phẩm: Lý thuyết Tổng quát về Nhân dụng, lãi suất và tiền tệ năm 1936, tác phẩm được coi như đã đặt nền tảng cho kinh tế vĩ mô hiện đại (một năm sau khi Lý thuyết Tổng quát xuất bản, J.R Hicks (1937) xuất bản một bài khảo luận trong đó mô hình IS-LM được phát triển để giải thích mô hình Keynessian). Ý tưởng căn bản của lý thuyết Tổng quát là trong ngắn hạn tổng cầu xác định sản lượng và tình trạng kinh tế khủng hoảng là hậu quả của sự thiếu hụt của tổng cầu – tổng cầu thật sự không đủ để hỗ trợ sản lượng toàn dụng. Lúc đó chính sách kích cầu là phương thuốc thích ứng để phục hồi nhân dụng và sản lượng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC