Phân tích tài chính doanh nghiệp Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN) là tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng chính phủ quyết định thành lập năm 1994, từ tháng 6/2006 EVN được chuyển đổi thành tập đoàn điện lực Việt Nam, là một trong 6 tập đoàn mạnh của đất nước, giữ vai trò chính trong việc đảm bảo cung cấp điện cho nền kinh tế quốc dân. Tập đoàn điện lực Việt Nam là tập đoàn kinh tế đa sở hữu, kinh doanh đa ngành trong đó đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh điện năng, viễn thông công cộng, tài chính, ngân hàng, cơ khí điện lực là các ngành kinh doanh chính, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh với khoa học công nghệ, đào tạo làm nòng cốt để điện lực Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả. EVN hoạt động dưới hình thức công ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ vừa trực tiếp sản xuất kinh doanh, vừa đầu tư vào các công ty con, các công ty liên kết, các ngành nghề kinh doanh mới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC