Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần sông đà 606

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU. 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06. 13 1.1. Khái quát chung . 13 1.1.1. Khái niệm về vốn. 13 1.1.2. Nguồn vốn kinh doanh. 13 1.1.2.1. Nguồn hình thành vốn kinh doanh. 13 1.1.2.2. Phân loại nguồn vốn. 15 1.1.3. Vai trò của vốn. 16 1.1.4. Nội dung của vốn. 17 1.1.4.1. Vốn kinh doanh. 17 1.1.4.2. Đầu tư vốn kinh doanh. 17 1.1.4.3. Bảo toàn vốn kinh doanh. 18 1.2. Phương pháp phân tích. 19 1.3. Hệ thống các chỉ tiêu để phân tích hiệu quả sử dụng vốn. 20 1.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định. 20 1.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 21 1.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. 23 1.3.4. Phân tích Dupont . . 24 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06. 26 2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Sông Đà 6.06. 26 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 26 2.1.2. Chức năng hoạt động của Công ty. 27 2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty. 28 2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 28 2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty. 30 2.1.4. Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 31 2.1.4.1. Nhân tố thuộc về lao động. 31 2.1.4.2. Nhân tố thuộc về vật liệu sử dụng. 31 2.1.4.3. Nhân tố thuộc về máy móc thiết bị. 32 2.1.4.4. Nhân tố thuộc về trình độ quản lý. 32 2.1.4.5. Nhân tố thuộc về môi trường kinh doanh. 33 2.1.5. Khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 33 2.1.6. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động SXKD . 34 2.1.6.1. Thuận lợi . 34 2.1.6.2. Khó khăn . 35 2.1.7. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới. 35 2.1.7.1 Mục tiêu phấn đấu: . 35 2.1.7.2. Một số biện pháp để thực hiện các mục tiêu trên:. 36 2.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. 37 2.2.1. Cơ cấu vốn và nguồn vốn của Công ty . 37 2.2.1.1. Cơ cấu vốn của Công ty . 37 2.2.1.2. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty . 38 2.2.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định . 39 2.2.2.1. Phân tích kết cấu nguồn vốn cố định . 39 2.2.2.2. Khả năng đảm bảo nguồn vốn cố định . 40 2.2.2.3. Tình hình sử dụng tài sản cố định . 41 2.2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty. 42 2.2.2.5. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định . 43 2.2.3. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 44 2.2.3.1. Phân tích kết cấu nguồn vốn lưu động . 44 2.2.3.2. Khả năng đảm bảo nguồn vốn lưu động của Công ty. 46 2.2.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 46 2.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . 49 2.2.4.1. Hệ số quay vòng vốn . 49 2.2.4.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh. 49 2.2.4.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu . 50 2.2.5. Phân tích Dupont . . 52 2.3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. 55 2.3.1. Những kết quả đạt được. 55 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. . 55 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06 . 56 3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung 56 3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định .56 3.3.Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 58 KẾT LUẬN . 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY