Phân tích tình hình biến động lợi nhuận của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung

Hoà chung với nhịp điệu phát triển của thế giới, nước ta đã mở cửa nền kinh tế, kêu gọ đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện cho các loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh ra đời, tham gia cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt. Chính vì thế mà làm cho các doanh nghiệp gặp không it khó khăn khi tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó yếu tố thị trường luôn luôn biến động không ngừng nhu cầu thị hiếu. làm cho doanh thu của doanh nghiệp mất ổn định. Dẫn đến lợi nhuận của doanh nghiệp cũng biến động theo. Trước tình hình đó doanh nghiệp muốn bảo toàn và tăng lợi nhuận cần phải nắm bắt đầy đủ các thông tin về nguyên nhân biến động lợi nhuận. Việc phân tích lợi nhuận rất quan trọng đối với một doanh nghiệp, nó thể hiện được tốc độ phát triển cũng như mức tiêu thụ của doanh nghiệp. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 PHẦN I2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÊ PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP2 I. Khái niệm và đặc điểm về lợi nhuận trong doanh nghiệp2 1.Khái niệm lợi nhuận:2 2. Đặc điểm về lợi nhuận của doanh nghiệp:2 2.2.Lợi nhuận từ hoạt động tài chính:2 2.3. Lợi nhuận từ hoạt động bất thường:3 II. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích tình hình lợi nhuận:3 1. Ý nghĩa của việc phân tích tình hình lợi nhuận:3 2. Nhiệm vụ phân tích tình hình lợi nhuận:4 III.Nguồn tài liệu sử dụng và các phương pháp phân tích.4 1.Nguồn tài liệu sử dụng:4 1.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:4 1.2. Bảng cân đối kế toán :4 1.3.Thuyết minh báo cáo tài chính:4 1.4 Các sổ chi tiết:5 2. Phương Pháp Phân Tích:5 2.1. Phương pháp so sánh:5 2.2Ph­¬ng ph¸p lo¹i tr5 2.3 Ph­¬ng ph¸p liªn h c©n ®ỉi7 IV. Phân tích tình hình lợi nhuận hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.7 1.Phân tích chung về tình hình lợi nhuận trong doanh nghiệp7 2. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm hàng hoá:9 3. Phân tích tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp:13 3.1Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần:13 3.2.Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sản xuất kinh doanh:13 3.3.Tỷ suất lợi nhuận trên giá thành sản xuất (giá vốn) :14 3.4.Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần:14 3. 4. Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần:14 PHẦN II16 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG16 A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY16 I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty:16 II. ĐẶC ĐIỂM VÀ CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY17 1. Đặc điểm17 2. Chức năng:18 III. tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý công ty:18 1. Tổ chức sản xuất kinh doanh:18 2.Tổ chức bộ máy quản lý ở công ty:20 3 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban20 IV. Đặc điểm chung về tổ chức BỘ kế toán tại văn phòng công ty xuất nhập khẩu thủy sản miền trung:22 1. Tổ chức bộ máy kế toán:22 2. Tổ chức hệ thống sổ sách tại văn phòng công ty:23 3. Những thuận lợi và khó khăn24 3.1 Thuận lợi24 3.2 Khó khăn24 B. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG25 I. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong hai năm 2003-200425 1. Tình hình doanh thu của Công ty trong hai năm 2003-200425 2. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh28 3.Lợi nhuận từ hoạt động tài chính30 4. Lợi nhuận bất thường:31 5.Tỷ suất lợi nhuận:33 6. Đánh giá chung:35 II. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận36 1. Yếu tố giá thành:38 2. Sách lược bán hàng:38 3. Yếu tố khối lượng sản phẩm:39 PHẦN III40 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG40 A. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY MIỀN TRUNG40 I. NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY:40 II. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY:41 III. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY42 VI. PHƯƠNG HƯỚNG ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY.43 B. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG44 Biện pháp 1: Mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhằm tăng lợi nhuận .44 Biện pháp 2: Tăng doanh thu hạ giá thành, phấn đấu giảm chi phí nhằm tăng lợi nhuận46 Biện pháp 3. Thực hiện đa dạng hoá và nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu50 Biện pháp 4 . Xây dựng chính sách chiết khấu:52 Lời Kết56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC