Phân tích tình hình hoạt động và công tác hoạch định Chiến lược tại Công ty TM huyện Hiệp Đưc

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦUTrang 01 PHẦN THỨ I: Cơ sở lý luận chung về Chiến lược kinh doanhTrang 05 I- Một số khái niệm về chiến lược kinh doanhTrang 06 1-Khái niện chung về Chiến lượcTrang 06 2- Vấn đề cốt lõi của Chiến lượcTrang 06 3- Mục đích và vai trò của Chiến lượcTrang 07 4-Một số khái niệm khác có liên quan đến Chiến lượcTrang 07 II- Chính sáchTrang 08 1- Khái niệm Chính sáchTrang 08 2- Tác dụng và đặc điểm của Chính sáchTrang 08 III- Quản trị Chiến lượcTrang 10 1- Khái niệm quản trị Chiến lượcTrang 10 2- Các giai đoạn của quá trình quản trị Chiến lượcTrang 10 3- Mô hình quản trị Chiến lượcTrang 11 4- Lợi ích cả quản trị Chiến lượcTrang 12 IV Tiến trình hoạch định Chiến lượcTrang 13 1- Xác định chức năng nhiệm vụTrang 13 2- Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanhTrang 14 3- Phân tích các yếu tố bên trongTrang 19 4- Xác định mục tiêu Chiến lượcTrang 21 5- Các yêu cầu đối với mục tiêuTrang 22 6- Phân tích lựa chọn chiến lượcTrang 22 PHẦN THỨ II : Phân tích tình hình hoạt động và công tác hoạch định Chiến lược tại Công ty TM huyện Hiệp ĐưcTrang 26 I- Tổng quan và quá trình hình thành Công ty thương mại huyện Hiệp ĐứcTrang 27 1-Đặc điểm tình hìnhTrang 27 2-Điều kiện tự nhiên -kinh tế xã hộiTrang 27 II- Sự hình thành và phát triển của Công ty thương mại huyện Hiệp ĐứcTrang 27 1- Chức năng nhiệm vụTrang 28 2- Cơ cấu tổ chức của Công tyTrang 29 3- Môi trường hoạt động của Công tyTrang 31 III Thực trạng việc xây dựng chiến lược kinh doanh ở Công ty thương mại huyện Hiệp ĐứcTrang 39 1- Những thuận lợi và khó khănTrang 39 2- Hiệu quả kinh doanh của Công ty thương mại trong 3 năm 2000-2002Trang 40 3- Tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công tyTrang 42 4- Những căn cứ để hoàn thiện chiến lược kinh doanhTrang 43 5- Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty thương mại Trang 44 6- Nhận xét chung về chiến lược kinh doanh của Công tyTrang 45 PHẦN THỨ III: Một số giải pháp để góp phần hoàn thiện CLKD của Công ty thương mại huyện Hiệp đứcTrang 47 I- Kiến nghị về việc hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty thương mại huyện Hiệp đứcTrang 48 1- Phương pháp dự báo xây dựng chiến lược kinh doanhTrang 48 2- Phân tích những cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu Trang 51 3- Xác định mục tiêu chiến lượcTrang 55 II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức của Công tyTrang 56 1- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công tyTrang 56 2- Công tác đào tạoTrang 57 3- Các bước thực hiệnTrang 58 4- Soát xét lại các mục tiêu hằng nămTrang 64 5- Thông báo chiến lược cho cán bộ chủ chốtTrang 64 6- Thông báo các tiền đề xây dựng chiến lượcTrang 65 7- Thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh chiến lượcTrang 65 III- Một số kiến nghịTrang 66 1- Đối với Nhà nướcTrang 66 2- Đối với Công tyTrang 67 Kết luậnTrang 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC