Phân tích tình hình, lập kế hoạch ứng phó và phòng ngừa thảm họa lấy trẻ em làm trọng tâm

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em - Văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến quyền trẻ em. Chính phủ Việt Nam coi trẻ em là tương lai của dân tộc nên chính sách bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được đặt ưu tiên hàng đầu. Tinh thần đó được thể hiện rõ trong Hiến pháp và trong các Luật có liên quan khác, trong việc tăng cường các chính sách về xã hội và giáo dục đào tạo, trong những nỗ lực nhằm sớm hoàn thành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đặc biệt sau khi Việt Nam ký Công ước quốc tế về quyền trẻ em, Đảng ta đã có những văn kiện quan trọng về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Thông qua việc phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em, Chính phủ Việt Nam đã cam kết tiến hành các hành động và tạo điều kiện để đảm bảo quyền trẻ em được tôn trọng, bảo vệ và thực hiện, kể cả trong các tình trạng khẩn cấp, trong thảm họa thiên tai. Là nước nằm trong miền nhiệt đới khí hậu gió mùa, Việt Nam hàng năm phải hứng chịu tác động của nhiều loại thảm hoạ thiên tai (trong tài liệu này thảm hoạ thiên tai được hiểu là thảm hoạ do thiên tai gây ra), trong đó các thảm hoạ thiên tai thường gây ra những tổn thất to lớn về sinh mạng và của cải vật chất là bão, tố lốc, lũ quét và lũ lụt. Các loại thảm hoạ thiên tai đó thường gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong nhiều vùng của đất nước, trong đó trẻ em thường là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Trẻ em thường dễ bị suy dinh dưỡng và bị bệnh. Việc phát triển của trẻ em bị ảnh hưởng do không được đảm bảo điều kiện học hành, vui chơi. Mặt khác, trẻ em luôn phải lệ thuộc vào người lớn trong khi người lớn do phải lo đối phó với tình hình thảm hoạ thiên tai nên không thể bảo vệ các em, dẫn đến tình trạng một số em bị thiệt mạng, bị bóc lột, bị xâm hại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC