Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH liên doanh CNTP An Thái

Đểtiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải có một lượng vốn nhất định bao gồm:vốn lưu động, vốn cố định và vốn chuyên dùng khác. Nhiệm vụcủa doanh nghiệp là phải tổchức, huy động và sửdụng vốn sao cho có hiệu quảnhất trên cơsởtôn trọng các nguyên tắc vềtài chính, tín dụng và chấp hành luật pháp. Vì vậy đểkinh doanh đạt hiệu quảmong muốn, hạn chếrủi ro xảy ra, doanh nghiệp phải phân tích hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, vạch rachiến lược phù hợp. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽgiúp cho các nhà doanh nghiệp thấy rõ thực trạng tài chính hiện tại, xác định đầy đủvà đúng đắn nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính. Từ đó có giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính. Phân tích tình hình tài chính chính là công cụcung cấp thông tin cho các nhà quản trị, nhà đầu tư, nhà cho vay. mỗi đối tượng quan tâm đến tài chính doanh nghiệp trên góc độkhác nhau đểphục vụcho lĩnh vực quản lý, đầu tưcủa họ. Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là công việc làm thường xuyên không thểthiếu trong quản lý tài chính doanh nghiệp, nó có ý nghĩa thực tiễn và là chiến lược lâu dài. Chính vì tầmquan trọng đó em chọn đềtài “ Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH liên doanh công nghiệp thực phẩm ( CNTP ) An Thái ’’ để làm đềtài tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC