Phân tích tình hình tài chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại công ty

Mục đích của doanh nghiệp là dùng một lượng đồng vốn để vận dụng thông qua sản xuất, trao đổi hàng hóa trên thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Thông thường số vốn mà doanh nghiệp nắm giữ bao gồm cả vật chất có thể chuyển hóa thành tiền và lượng tiền này doanh nghiệp dùng để giải quyết các quan hệ trao đổi và làm chức năng trung gian chính trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình này làm nảy sinh các quan hệ tài chính của doanh nghiệp và còn được gọi là dòng tài chính. Như vậy: Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ trong phân phối dưới hình thái giá trị của cải vật chất thông qua quá trình tạo lập sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các yêu cầu khác cho xã hội. Tài chính doanh nghiệp là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Các hoạt động liên quan đến việc tạo lập phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ nói trên là các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp hợp thành quan hệ tài chính của doanh nghiệp. Việc tổ chức tài chính cũng là tổ chức tốt các mối quan hệ trên nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC