Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần dược imexpharm – nhìn từ chỉ số roe

Bài báo cáo này sẽ tiến hành phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược Imexpharm bằng phương pháp phân tích chỉ số ROE. Trong bài báo cáo, các chỉ tiêu Tỷ lệ lãi ròng trên doanh thu, Hệ số vòng quay tổng tài sản và Đòn bẩy tài chính (những nhân tố cấu thành nên ROE ) sẽ được so sánh qua các năm và so sánh với Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhằm tìm ra nguyên nhân cũng như các biện pháp xử lý thích hợp cho tình hình tài chính của Công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC