Phần tích tình hình tài chính taị công ty dệt may 293

Tài chính doanh nghiệp là hoạt động tài chính của các tổ chức nói trên. Đó là một hệ thống những quan hệ kinh tế phát sinh trong lĩnh vực phân phối quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn, của một doanh nghiệp để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC