Phân tích tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam

Hội nhập và phát triển kinh tế đang là xu hướng chung của nền kinh tế thế giới. Nó tạo cho chúng ta cơ hội học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu vốn, công nghệ khoa học-kĩ thuật, tác phong làm việc, quản lý,. của các nước có nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh đó việc phát huy các yếu tố nội lực cũng cần hêt sức quan tâm, đánh giá nó một cách chính sác để sử dụng nó sao cho hiệu quả. Trong các yếu tố nội lực này cần phải đặc biệt quan tâm đến nguồn vốn – yếu tố mà các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng đang rất thiếu. Trong khi đó vốn trong nền kinh tế quốc dân chủ yếu được tập trung ở các cá nhân, tổ chức. Vì vậy, để thu hút được nguồn vốn dư thừa trong công chúng, trong các tổ chức ta cần phải thành lập một cơ quan chuyên về huy động và sử dụng nguồn vốn này. Tổ chức đó chỉ có thể là thị trường chứng khoán. Vấn đề này, đã được nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập TTCK đã được nhiều cơ quan Nhà nước, các Viện nghiên cứu phối hợp đề xuất với Chính phủ. Điều này được đánh dấu bằng các sự kiện sau: - Quyết định số 207/QĐ-TCCB ngày 6/11/1993 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc thành lập Ban Nghiên cứu xây dựng và phát triển thị trường vốn thuộc Ngân hàng Nhà nước. Đây là bước đi quan trọng, đặt nền móng cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên trong phạm vi của ngân hàng nhà nước nó không thể phát huy hết chức năng của mình điều này dẫn đến một bước đi mới. -Tháng 9/1994, Chính phủ quyết định thành lập Ban soạn thảo Pháp lệnh về chứng khoán và TTCK. Có thể nói đây là bước đi vô cùng quan trọng làm cơ sở đi đến thống nhất, hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC