Phân tích ứng xử động lực học kết cấu đường sắt không ballast qua mô hình 1 và 2 bậc tự do

Tóm tắt: Nghiên cứu ứng xử động lực học của hệ kết cấu đường sắt dưới tác dụng của tải trọng tàu có vai trò quan trọng trong việc thiết kế xây dựng kết cấu đường sắt. Roger và Bernard Sonneville đã phát triển hệ kết cấu LVT (Low Vibration Track) cho tuyến đường sắt chạy trong hầm, được xem là giải pháp hiệu quả cho tất cả các loại đường sắt không có nền đá ballast và áp dụng tốt trong lĩnh vực xây dựng tàu điện ngầm. Hệ thống này đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới. Trong bài báo này, tác giả vận dụng và nghiên cứu phương pháp mô hình hóa hệ kết cấu LVT dưới tác dụng của tải trọng tàu chạy nhằm phân tích ứng xử động lực học của kết cấu và nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc, tải trọng tàu đến dao động của hệ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC