Phân tích vai trò của cơ quan hành chính nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước

Pháp chế là sự tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách tự giác, nghiêm chỉnh, đầy đủ, thống nhất trong bộ máy nhà nước và ở ngoài xã hội. Đảm bảo cho pháp chế được củng cố, tăng cường và hoàn thiện là yêu cầu khách quan cho việc xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân và cũng là yêu cầu của quá trình hoàn thiện con người và các quyền cơ bản của họ trong xã hội. Đặc biệt là trong quá trình quản lí hành chính nhà nước thì việc đảm bảo pháp chế được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, đầy đủ là điều hết sức quan trọng . Sở dĩ như vậy vì pháp chế bao giờ cũng lấy pháp luật làm cơ sở.Nếu thiếu đi nguyên tắc này trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước sẽ không có cơ sở pháp lý bền vững, dẫn đến tình trạng khủng hoảng, không thống nhất và thiếu đồng bộ. Để hiểu rõ hơn nữa tầm quan trọng của việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước, bài viết sau đây xin trình bày về đề tài: “ phân tích vai trò của cơ quan hành chính nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC