Phân tích vai trò của văn hóa đối với sự phát triển của xã hội

Phát triển đất nước chỉ cần tăng trưởng về kinh tế Đạt được một số mục tiêu về tăng trưởng nhưng xã hội xung đột gay gắt Kinh tế chậm phát triển, xã hội mất ổn định, đất nước rơi vào tình trạng suy thoái

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC