Phân tích về các hệ thống tiền tệ quốc tế và đánh giá tính hiệu quả của chúng

Quan hệ mậu dịch giữa các nước dẫn đến hình thành các hệ thống tiền tệ quốc tế. Đó là một tập hợp những quy định thống nhất giữa các nước trong việc tổ chức và điều hành thống nhất các quan hệ tiền tệ - tín dụng phát sinh giữa các nước nhằm thiết lập một trật tự cho các quan hệ kinh tế - mậu dịch. Bài tập này em xin phân tích về các hệ thống tiền tệ quốc tế và đánh giá tính hiệu quả của chúng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC