Phát triển bền vững – Chiến lược phát triển toàn cầu thế kỷ XXI

Chúng ta đang sống trong những thập kỷ đầu của thếkỷXXI với 3 đặc trưng nổi bật: (i) phát triển bền vững (PTBV) đã trởthành chiến lược phát triển của toàn thểgiới; (ii) hội nhập và toàn cầu hóa; và (iii) biến đổi khí hậu (BĐKH) đã trởthành thách thức lớn nhất cho toàn nhân loại trong thếkỷXXI. Trong bối cảnh đó, mỗi quốc gia cần lựa chọn để định ra các chiến lược phát triển phù hợp theo nguyên tắc “suy nghĩtoàn cầu, hành động địa phương”. Việt Nam là một trong các nước nghèo đang phát triển, lại được dự đoán là một trong sốrất ít nước (một trong 4 nước) sẽbịtác động nặng nềnhất của BĐKH. Trong hoàn cảnh đó, cùng với sựphát triển “nhanh” và “nóng” của nền kinh tế, ô nhiễm môi trường đang trởnên ngày càng bức xúc, nhất là ở đô thịvà các khu công nghiệp đang gia tăng một cách nhanh chóng. Đặc biệt, tác động tiềm ẩn của biến đổi khí hậu đang trởthành một vấn đềnóng bỏng, đe dọa sựPTBV của cả đất nước. Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với chúng ta hiện nay là làm thếnào đểvừa giữ được sựtăng trưởng kinh tếcao, vừa bảo vệ được môi trường, vừa ứng phó có hiệu quảvới tác động của BĐKH đểphát triển bền vững nhưvăn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứXI của Đảng đã chỉra. Bài viết này nhằm giới thiệu khái quát Chiến lược phát triển bền vững toàn cầu và Định hướng phát triển bền vững của Việt Nam, những thành tựu đã đạt được, thách thức và định hướng cho giai đoạn tới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC