Phát triển các công cụ tài chính

„ Công cụ tài chính (financial instruments) là các tài sản tài chínhđượcgiaodịch trên thịtrường, bao gồm các công cụ trên thịtrường vốn, thị trường tiền tệ và thị trường tài chính phái sinh. „ Tài sản tài chính là loại tài sản vô hình mà giá trị của nó thể hiện ở trái quyền hay quyền thụ hưởng mộtsố tiền trong tương lai. „ Các công cụtài chính có thểphân chia theo loạithị trường, bao gồm: „ Công cụ thịtrường vốn „ Công cụ thị rường tiềntệ „ Công cụ tài chính phái sinh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC