Phát triển, duy trì và sản xuất hạt của các giống ngô thụ phấn tự do

Vật liệu ngô năng suất cao đã được trồng ở các nước đang phát triển tăng lên trong nhưng năm qua Quá trình phát triển nhanh của các giống mới và giống lai, Do vậy hệ thống sản xuất hạt giống ngô ngày càng có vai trò quan trọng Sản xuất giống đảm bảo cân bằng giữa chất lượng và tiêu chuẩn hạt giống Kỹ thuật sản xuất hạt giống ngô lai đã có nhiều công bố Nhưng sản xuất hạt giống ngô thụ phấn tự do còn hạn chế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC