Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học “những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – lênin” ở các trƣờng đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc

Một trong những định hướng cơ bản của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước ta hiện nay là chuyển từ dạy học theo định hướng nội dung sang dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Theo đó, phương pháp giáo dục đại học cũng được triển khai theo hướng giảm thời lượng dạy lý thuyết, tăng thời lượng thảo luận và thực hành; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; chú trọng rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên. Đây thực chất là sự kết hợp quá trình dạy của thày với quá trình tự học của trò thống nhất biện chứng thành quá trình dạy học tự học. Tự học là hoạt động tự giác huy động các phẩm chất tâm sinh lý của người học để chiếm lĩnh tri thức khoa học trong quá trình học tập. Có thể thấy, tự học là quá trình cá nhân hoá việc học, luôn gắn liền với yếu tố tự thân. Tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng của mỗi cá nhân chỉ được hình thành bền vững và phát huy hiệu quả thông qua các hoạt động tự thân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC