Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn mới của công nghiệp hóa

Việt Nam sẽsớm chuyển sang giai đoạn mới của công nghiệp hóa trong những năm tới và đòi hỏi nhiều nguồn lực cho phát triển. Kinh nghiệm thành công của các nước đang phát triển trong thếkỷXX cho thấy vai trò thiết yếu của phát triển nguồn nhân lực nói chung và nhất là phát triển nguồn nhân lực phục vụcho công nghiệp một cách chiến lược. Điều đó có nghĩa là phát triển nguồn nhân lực phải đáp ứng được yêu cầu cảu các công ty, của các ngành và nền kinh tế ởcác mức độphát triển khác nhau. Bên cạnh đó, những thay đổi mạnh mẽcủa môi trường kinh doanh thếgiới đem lại những bối cảnh phát triển mới cho những nước đang bắt đầu phát triển trong thểký XXI với nhiều khó khăn và thách thức hơn. Trong khi nguồn nhân lực là yếu tốquyết định trong phát triển ổn định và lâu dài của các nước, một câu hỏi thiết yếu với Việt Nam hiện này là làm sao đểphát triển nguồn nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp. Nội dung của chương này đềcập tới những khía cạnh chính của phát triển nguồn nhân lực công nghiệp tại Việt Nam trong thời kỳphát triển tới dựa trên cơsởlý thuyết được phát triển từkinh nghieekj của các nước đang phát triển trước dây và phân tích trong điều kiện môi trường kinh doanh trên thếgiới hiện nay. Một sốgợi ý vềchính sách phát triển nguồn nhân lực công nghiệp trong giai đoạn trước mắt cũng được đưa ra dựa trên kinh nghiệm thành công của các dựán tiên phong trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp đã và đang được thực hiện tại Việt Nam trong thời kỳ gần đây.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC