Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

Nguồn nhân lực là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển con người. Đứng về phương diện xã hội, toàn bộ chiến lược phát triển con người sau cùng phải trở thành nguồn nhân lực. Nguồn lao động là tổng số nhân khẩu có khả năng lao động, bao gồm nhân khẩu ở độ tuổi lao động và nhân khẩu ở ngoài tuổi lao động có tham gia lao động. Nguồn nhân lực là tổng thể tiềm năng lao động của cả một quốc gia hay một địa phương, tức là nguồn lao động được chuẩn bị ở các mức độ khác nhau những người lao động có kỹ năng sẵn sàng tham gia một công việc lao động nào đó bằng con đường đáp ứng được yêu cầu của chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ lao động, bao gồm những người lao động, tức là nguồn nhân lực đã được sử dụng vào công việc lao động cụ thể nào đó. Vốn người, trước đây, người ta thường dùng thuật ngữ nhân lực (man- power) nhưng từ những năm (1960 – 1970) có thuật ngữ vốn người do Shultz (1961) và Denison (1962) đưa ra bên cạnh vốn tài chính, vốn tài nguyên, cơ sở vật chất, thiết bị. Trong 3 loại vốn, vốn tài nguyên như đại dương, hầm mỏ, đất.; vốn cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc còn có vốn con người: công nghệ, phần mềm của máy tính, kỹ năng lao động, vai trò của vốn người ngày càng tăng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC