Phương pháp tiếp cận trong hỗ trợ xây dựng môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ

1. Năm 2000, Uỷ ban các Nhà tài trợ Doanh nghiệp Nhỏ đã thành lập một nhóm công tác về vấn đề tạo môi tr-ờng kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nhằm đánh giá hoạt động của các nhà tài trợ trong lĩnh vực hỗ trợ cải thiện môi tr-ờng kinh doanh cho DNNVV ở một số n-ớc đã đ-ợc lựa chọn. Các n-ớc đ-ợc chọn đầu tiên để nghiên cứu bao gồm (trong ngoặc là các tổ chức phụ trách): Các n-ớc thuộc khu vực Ban-căng (Ngân hàng Thế giới), vùng Ca-ri-bê (DFID), Pê-ru (DFID), Tan-za-nia (Hà Lan), và Việt Nam (GTZ).Kết quả tóm tắt của quá trình nghiên cứu tình huống này sẽ đ-ợc trình bày tại cuộc họp Uỷ ban Các nhà Tài trợ tổ chức ở Turin ngày 16-20 tháng 9 năm 2002. Báo cáo này khái quát kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, mô tả bối cảnh đổi mới của đất n-ớc này, những tổ chức chính tham gia, kinh nghiệm gần đây của các nhà tài trợ, những xu h-ớng mới xuất hiện và bài học kinh nghiệm. 2. Nghiên cứu này rất kịp thời đối với các tổ chức Việt Nam và các nhà tài trợ do Nghị định về Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa đã đ-ợc ban hành và Quyết định về việc thành lập Cục Phát triển DNNVV tại Bộ Kế hoạch và Đầu t-đã đ-ợc thông qua. Những diễn biến mới này làm các nhà tài trợ quan tâm hơn đến việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ và khu vực kinh tế t-nhân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC