Phương pháp tính giá các đối tượng kế toán trong mối quan hệ với các phương pháp hạch toán kế toán khác

Mọi đơn vị kinh tế, từ khi mới được thành lập đã luôn gắn với một lượng tài sản và nguồn vốn nhất định. Nhưng để doanh nghiệp thực hiện mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận và ngày càng có sức cạnh tranh trên thị trường, doanh nghiệp phải làm cho khối tài sản và nguồn vốn đó ngày càng lớn mạnh. Do vậy, các đối tượng tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng kể cả về mặt hình thái vật chất lẫn lượng giá trị của các đối tượng đó. Để thực hiện chức năng phản ánh giá trị của tài sản vào công tác Hạch toán - Kế toán, bộ phận kế toán của Doanh nghiệp phải sử dụng phương pháp tính giá các đối tượng kế toán làm cơ sở cho việc ghi nhận giá trị của tài sản vào chứng từ, sổ sách, báo cáo và cung cấp các thông tin liên quan cho các đối tượng có yêu cầu. Tính giá là một phương pháp kế toán để quy đổi hình thức biểu hiện của các đối tượng kế toán từ các thước đo khác nhau về một thước đo chung là sử dụng thước đo tiền tệ để xác định giá trị ghi sổ của các đối tượng cần tính giá theo những nguyên tắc nhất định. Tính giá là một phương pháp trong hệ thống bốn phương pháp kế toán bao gồm: Phương pháp chứng từ; phương pháp tài khoản và ghi kép; phương pháp tính giá đối tượng kế toán và phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán. Là một thành tố của một hệ thống, phương pháp tính giá vừa có tính độc lập tương đối lại vừa có quan hệ chặt chẽ và tác động tương hỗ với các phương pháp khác. Vị trí của phương pháp tính giá và mối quan hệ của nó với các phương pháp khác được thể hiện rất rõ nét trong quá trình vận động của các đối tượng của hạch toán - kế toán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC