Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

Trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới như hiện nay, thì việc trao đổi thương mại với các nước khác là hoạt động kinh tế được đặt lên hàng đầu và được coi là con đường tất yếu trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước. Thực tiễn đã chứng minh, một quốc gia không thể nào phát triển nếu thực hiện chính sách đóng cửa, chỉ dựa vào sự trao đổi của nền kinh tế trong nước mà không chịu kết hợp những thế mạnh của mình với môi trường thế giới. Đi kèm với việc mở rộng ngoại thương là sự ra đời và phát triển của các phương thức thanh toán quốc tế. Ngày nay, hoạt động thanh toán quốc tế đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế của một đất nước và là hoạt động tất yếu của một nền kinh tế phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC